فضای فیزیکی و تجهیزات ورزشی مدرسه
آزمایشگاه شیمی-فیزیک-زیست
کارگاه درس کار و فناوری