کادر اداری 
                                                                                                                                                                                                    
                                          معاون انضباطی آقای بهروز قدرتی                                         معاون آموزشی آقای محمد هاشمی                                               معاون پروزشی آقای مهدی مسجدی