کادر آموزشی و علمی
                                          
آقای مهرداد علیجانی                               آقای وحید حاج بابایی                              آقای مجتبی هاشمی
مسئول پایه هفتم                                     مسئول پایه هشتم                                     مسئول پایه نهم                                         
                                                     
                                       آقای امید فیضی کمک پرورشی و کمک مسئول پایه